องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
27   คน
สถิติทั้งหมด
48218   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ภาพกิจกรรม อบต.ห้วยพิชัย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์ก...
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์ก...
 • โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทาง TO BE NUMB...
  โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทาง TO BE NUMB...
 • โครงการห้วยพิชัยเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้...
  โครงการห้วยพิชัยเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้...
 • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ...
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ...
 • โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ...
  โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ...
 • โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด...
  โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด...
 • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่กล...
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่กล...
 • โครงการ อบรมส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวช...
  โครงการ อบรมส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวช...
 • โครงการ Big cleaning day ประจำปีงบประ...
  โครงการ Big cleaning day ประจำปีงบประ...
 • โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด...
  โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด...
 • โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้อง...
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้อง...
 • วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  นางอุรา...
  วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางอุรา...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ร่วมรำ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ร่วมรำ...
 • งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหา...
  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหา...
 • ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเครา...
  ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเครา...
 • งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหา...
  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหา...
 • นายจารุภัทร ใสกลาง รองปลัดองค์การบริห...
  นายจารุภัทร ใสกลาง รองปลัดองค์การบริห...
 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือปร...
  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือปร...
นายจารุภัทร ใสกลาง
นายจารุภัทร ใสกลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0848280007
นายภิญโญ ดีมั่น
นายภิญโญ ดีมั่น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0885726639
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

ถนนปากชม-ศรีเชียงใหม่ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
042-810977 042-810976 saraban@huaipichai.go.th
0981787099
0848280007
042-810977
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
โทร.042-810977

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตรารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2566
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2566
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2566
จ้างเหมาอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอลฮอล์ และน้ำแข็ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลห้วยพิชัย 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2566
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.เลย
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขา ฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ....
ขอความอนุเคราะห์ให้ทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้เเจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม เเละกระบวนการรักษาจริยธรรม
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธ.ออมสิน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมทางหลวง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมจัดหางาน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศาลปกครอง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ