องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
98   คน
สถิติทั้งหมด
54805   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ภาพกิจกรรม อบต.ห้วยพิชัย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • นำโดย นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การ...
  นำโดย นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การ...
 • ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ...
  ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ...
 • งานสืบสานประเพณีบวงสรวงงานบุญซำฮะ สัก...
  งานสืบสานประเพณีบวงสรวงงานบุญซำฮะ สัก...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ให้ลงพ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ให้ลงพ...
 • แจ้งข่าวประกาศ ขยายระยะเวลาดำเนินการก...
  แจ้งข่าวประกาศ ขยายระยะเวลาดำเนินการก...
 • คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนั...
  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนั...
 • โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขทั่วประเทศ...
  โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขทั่วประเทศ...
 • กิจกรรมศาสนาบำบัด ทำบุญตักบาตร ร่วมกั...
  กิจกรรมศาสนาบำบัด ทำบุญตักบาตร ร่วมกั...
 • องค์บริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย งานกองช่...
  องค์บริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย งานกองช่...
 • เปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่อง...
  เปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่อง...
 • งานสาธารณสุขและงานป้องกันบรรเทาสาธารณ...
  งานสาธารณสุขและงานป้องกันบรรเทาสาธารณ...
 • เปิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอ...
  เปิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอ...
 • งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
 • ประชาสัมพันธ์กำหนดออกให้บริการชำระภาษ...
  ประชาสัมพันธ์กำหนดออกให้บริการชำระภาษ...
 • งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
 • อบตห้วยพิชัย ร่วมกับชุดปฏิบัติการ สภ....
  อบตห้วยพิชัย ร่วมกับชุดปฏิบัติการ สภ....
 • โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อ...
  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อ...
 • โครงการบำบัดทุข์ บำรุงสุข และพัฒนาคุณ...
  โครงการบำบัดทุข์ บำรุงสุข และพัฒนาคุณ...
นายจารุภัทร ใสกลาง
นายจารุภัทร ใสกลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0848280007
นายภิญโญ ดีมั่น
นายภิญโญ ดีมั่น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0885726639
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

ถนนปากชม-ศรีเชียงใหม่ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
042-810977 042-810976 saraban@huaipichai.go.th
0981787099
0848280007
042-810977
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
โทร.042-810977

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยทับช้าง หมู่ที่ ๗ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2567
จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานโซล่าเซลล์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/07/2567
จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2567
จ้างเหมางานลอกรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2567
จ้างเหมานางรำบวงสรวงบูชาพญานาคปู่ไหลคำมาพร้อมเครื่องแต่งกายแต่งหน้านางรำ ตามโครงการเข้าร่วมกิจกรรมบุญซำฮะ จัหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.เลย
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567)
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือชดเชยและจำนวนเงินที่ได้รับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567)
ขอใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
จัดทำข้อเสนอโครงการของส่วนราชการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2567 เฉพาะโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตามโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
ขอประสานการดำเนินการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงการคลัง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศาลปกครอง
 • ธ.ธกส
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมจัดหางาน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ธ.ออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา